บทความแนะนำให้รู้จักกริยา 3 ช่อง เบื้องต้น เช่น arise, arose, arisen กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูปไปตามกาล อาจจะเปลี่ยน คำหรือใช้คำเดียวกันแต่ออกเสียงต่างกัน พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำกริยาอปกติ หรือ Irregular Verb (เออเร้กกิเลอเวิร์บ) เป็นคำกริยาที่จะต้องจำวิธีใช้งาน เพราะจะเปลี่ยนรูปไปตามกาล แยกเป็น 3 กาล
1. กริยาช่องที่ 1 หรือ V1 ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือ Present Tense ตัวอย่าง arise / อะร้ายสึ/เกิดขึ้น
2. กริยาช่องที่ 2 หรือ V2 ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เมื่อวาน วันก่อน สัปดาห์ที่แล้ว หรือ Past Tense ตัวอย่าง arose/อะโร สสึ / เกิดขึ้น
3. กริยาช่องที่ 3 หรือ V3 ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้จบลงแล้วทั้งในปัจจุบัน อดีตหรืออนาคต หรือ Perfect Tense ตัวอย่าง arisen /อะริสเส่น/เกิดขึ้น

 

ตัวอย่างการใช้งาน

1. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือ Present Tense
Pollution arises in our town.
โพลลูชั่น อะร้ายเสส อิน เอาเออ ทาวน
มลพิษ เกิดขึ้น ในเมืองของเรา

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตหรือ Past Tense
Pollution arose in our town.
โพลลูชั่น อะโรสสึ อิน เอาเออ ทาวน
มลพิษ เกิดขึ้น ในเมืองของเรา

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tense
Pollution has arisen in our town.
โพลลูชั่น แฮส อะริสเส่น อิน เอาเออ ทาวน
มลพิษ ได้เกิดขึ้น ในเมืองของเรา (แต่ในขณะที่พูดนั้น ปัญหานี้ได้จบลงแล้ว ได้รับการแก้ปัญหาแล้ว เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้น) เกิดขึ้น

 

ตัวอย่างคำกริยา 3 ช่อง

คำกริยา 3 ช่องมีประมาณ 300 กว่าคำ จำเป็นต้องจำให้ได้ ว่าจะต้องใช้อย่างไร แค่คิดก็อยากจะร้องขอชีวิตแล้ว เยอะเหมือน เกิน


A

arise, arose, arisen เกิดขึ้น
awake awakened / awoke awakened / awoken ตื่น


B

backslide backslid backslidden / backslid ย้อนกลับ
be was, were been เป็น,อยู่,คือ
bear bore born / borne ทน
beat beat beaten / beat ตี
become became become กลายเป็น
begin began begun เริ่ม
bend bent bent หัก, งอ
beset beset beset โอบล้อมรอบ ด้าน
bet bet / betted [?] bet / betted [?] พนัน
bid (farewell) bid / bade bidden ประมูล
bid (offer amount) bid bid พนัน
bind bound bound ผูกติดกัน
bite bit bitten กัด
bleed bled bled เลือดออก
blow blew blown เป่า
break broke broken แตก, หัก
breed bred bred ผสมพันธ์
bring brought brought นำมา
broadcast broadcast / broadcasted broadcast / broadcasted
browbeat browbeat browbeaten / browbeat ออกอากาศ
build built built สร้าง
burn burned / burnt [?] burned / burnt [?] เผา
burst burst burst ระเบิดออก
bust busted / bust busted / bust
buy bought bought ซื้อ

 

C

cast cast cast หล่อ
catch caught caught จับ
choose chose chosen เลือก
cling clung clung พิง
clothe clothed / clad [?] clothed / clad [?] ตกแต่ง
come came come มา
cost cost cost มีราคา
creep crept crept คืบคลาน
crossbreed crossbred crossbred
cut cut cut ตัด

 

D

daydream daydreamed / daydreamt [?] daydreamed / daydreamt [?] ฝันกลางวัน
deal dealt dealt จัดการ
dig dug dug ขุด
disprove disproved disproved / disproven พิสูจน์หักล้าง
dive (jump head-first) dove / dived dived กระโดดน้ำ
dive (scuba diving) dived / dove dived กระโดดน้ำ
do did done ทำ
draw drew drawn วาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงิน
dream dreamed / dreamt [?] dreamed / dreamt [?] ฝัน
drink drank drunk ดื่ม
drive drove driven ขับรถ
dwell dwelt / dwelled [?] dwelt / dwelled [?]

 

E

eat ate eaten กิน

 

F

fall fell fallen ล้ม
feed fed fed ให้อาหารสัตว์
feel felt felt รู้สึก
fight fought fought ต่อสู้
find found found พบ
fit (tailor, change size) fitted / fit [?] fitted / fit [?] พอเหมาะ
fit (be right size) fit / fitted [?] fit / fitted [?]
flee fled fled หลบหนี
fling flung flung เขวี้ยง
fly flew flown บิน, นั่งเครื่องบิน
forbid forbade forbidden ห้าม
forecast forecast forecast ลืม
forego (also forgo) forewent foregone ยอม, ไม่เอา
forgive forgave forgiven ให้อภัย
foresee foresaw foreseen ให้อภัย
forsake forsook forsaken สละ, ละทิ้ง
foretell foretold foretold คาดการณ์ล่วงหน้า
forget forgot forgotten / forgot [?] ลืม
forgive forgave forgiven ยกโทษให้
forsake forsook forsaken ละทิ้ง
freeze froze frozen เป็นน้ำแข็ง
frostbite frostbit frostbitten อาการบวมเป็นน้ำเหลือง

 

G

get got gotten / got [?] ได้
give gave given ให้
go went gone ไป
grind ground ground บด
grow grew grown เจริญงอกงาม

 

H

hand-feed hand-fed hand-fed ป้อนอาหารด้วยมือ
handwrite handwrote handwritten คัดลายมือ
hang hung hung แขวน
hang hunged hanged แขวนคอ
have had had มี
hear heard heard ได้ยิน
hew hewed hewn / hewed โค่น
hide hid hidden ซ่อน
hit hit hit ตี
hold held held ถือ
hurt hurt hurt ทำร้าย

 

I

inbreed inbred inbred เพาะ
inlay inlaid inlaid ฝัง
input input / inputted input / inputted ป้อนข้อมูล
interbreed interbred interbred ทำให้ผสมพันธ์กัน
interweave interwove / interweaved interwoven / interweaved คลุกเคล้า
interwind interwound interwound พัน

 

J

jerry-build jerry-built jerry-built สะเพร่า, ประมาท, ลวกๆ

 

K

keep kept kept เก็บรักษา
kneel knelt / kneeled knelt / kneeled คุกเข่า
knit knitted / knit knitted / knit ถัก
know knew known รู้จัก

 

L

lay laid laid วางไข่
lead led led นำ
lean leaned / leant [?] leaned / leant [?] ยัน
leap leaped / leapt [?] leaped / leapt [?] กระโดด
learn learned / learnt [?] learned / learnt [?] เรียน
leave left left ออกจาก
lend lent lent ให้ยืม
let let let อนุญาต
lie lay lain นอนลง
lie (not tell truth) REGULAR lied lied โกหก
light lit / lighted lit / lighted จุดไฟ
lip-read lip-read lip-read อ่านริมฝีปาก
lose lost lost ทำหาย

 

M

make made made ทำ
mean meant meant หมายถึง
meet met met พบ
miscast miscast miscast วินิจฉัยผิด
misdeal misdealt misdealt แจกไพ่ผิด
misdo misdid misdone ทำผิด
mishear misheard misheard ได้ยินผิด
mislay mislaid mislaid ทำหาย
mislead misled misled ทำให้เข้าใจผิด
mislearn mislearned / mislearnt [?] mislearned / mislearnt [?] เรียนรู้ผิดพลาด
misread misread misread อ่านผิด
misset misset misset พลาด
misspeak misspoke misspoken พูดผิด
misspell misspelled / misspelt [?] misspelled / misspelt [?] สะกดผิด
misspend misspent misspent ใช้จ่ายผิดพลาด
mistake mistook mistaken ผิดพลาด ทำผิด
misteach mistaught mistaught สอนผิด
misunderstand misunderstood misunderstood เข้าใจผิด
miswrite miswrote miswritten เขียนผิด
mow mowed mowed / mown ตัดหญ้า

 

O

offset offset offset
outbid outbid outbid ประมูสสูงกว่า
outbreed outbred outbred ครอบงำ
outdo outdid outdone เอาชนะ
outdraw outdrew outdrawn ถอนตัวจาก
outdrink outdrank outdrunk
outdrive outdrove outdriven
outfight outfought outfought
outfly outflew outflown
outgrow outgrew outgrown โตเร็ว เร่งการเจริญเติบโต
outleap outleaped / outleapt [?] outleaped / outleapt [?]
outlie (not tell truth) REGULAR outlied outlied
outride outrode outridden
outrun outran outrun ไปเร็วกว่า วิ่งเร็วกว่า ไปไกลกว่า
outsell outsold outsold ขายคล่อง ทำยอดขายดี
outshine outshined / outshone [?] outshined / outshone [?] โดดเด่น
outshoot outshot outshot
outsing outsang outsung
outsit outsat outsat
outsleep outslept outslept
outsmell outsmelled / outsmelt [?] outsmelled / outsmelt [?]
outspeak outspoke outspoken
outspeed outsped outsped
outspend outspent outspent
outswear outswore outsworn
outswim outswam outswum
outthink outthought outthought
outthrow outthrew outthrown
outwrite outwrote outwritten
overbid overbid overbid
overbreed overbred overbred
overbuild overbuilt overbuilt
overbuy overbought overbought
overcome overcame overcome เอาชนะ
overdo overdid overdone ทำมากเกินไป
overdraw overdrew overdrawn
overdrink overdrank overdrunk
overeat overate overeaten
overfeed overfed overfed
overhang overhung overhung
overhear overheard overheard ได้เยินเสียงว่า
overlay overlaid overlaid วางซ้อน ซ้อนทับ
overpay overpaid overpaid จ่ายมากเกินไป
override overrode overridden แทนที่ ทำบางอย่างแทนที่
overrun overran overrun ตกทาง ตกราง
oversee oversaw overseen กำกับ ควบคุม
oversell oversold oversold
oversew oversewed oversewn / oversewed
overshoot overshot overshot
oversleep overslept overslept หลับเพลิน หลับเกินเวลา
overspeak overspoke overspoken
overspend overspent overspent ใช้เงินเก่ง ใช้เงินมากเกินไป
overspill overspilled / overspilt [?] overspilled / overspilt [?]
overtake overtook overtaken แซง ตามทัน
overthink overthought overthought คิดมากไป
overthrow overthrew overthrown ปลดจากตำแหน่ง
overwind overwound overwound
overwrite overwrote overwritten เขียนทับ

 

P

partake partook partaken เข้าร่วม
pay paid paid จ่าย
plead pleaded / pled pleaded / pled อ้อนวอน, ขอโทษ
prebuild prebuilt prebuilt
predo predid predone
premake premade premade
prepay prepaid prepaid ชำระเงินล่วงหน้า
presell presold presold ขายล่วงหน้า
preset preset preset ตั้งล่วงหน้า
preshrink preshrank preshrunk
proofread proofread proofread
prove proved proven / proved พิสูจน์
put put put วาง

 

Q

quick-freeze quick-froze quick-frozen ทำให้แข็งตัวเร็ว
quit quit / quitted [?] quit / quitted [?] เลิก

R

read read (sounds like "red") read (sounds like "red") อ่าน
reawake reawoke reawaken ตื่นขึ้นอีกครั้ง
rebid rebid rebid
rebind rebound rebound
rebroadcast rebroadcast / rebroadcasted rebroadcast / rebroadcasted การกระจายขึ้นใหม่
rebuild rebuilt rebuilt สร้างใหม่
recast recast recast แต่งใหม่
recut recut recut ตัดทอน
redeal redealt redealt
redo redid redone ทำซ้ำ
redraw redrew redrawn เขียนใหม่
refit (replace parts) refit / refitted [?] refit / refitted [?] อานิสงส์
refit (retailor) refitted / refit [?] refitted / refit [?]
regrind reground reground
regrow regrew regrown
rehang rehung rehung ห้อยที่อื่น
rehear reheard reheard
reknit reknitted / reknit reknitted / reknit
relay (for example tiles) relaid relaid ถ่ายทอด
relay (pass along) REGULAR relayed relayed
relearn relearned / relearnt [?] relearned / relearnt [?] เรียนซ้ำอีกครั้ง
relight relit / relighted relit / relighted
remake remade remade ทำใหม่
repay repaid repaid ชำระคืน
reread reread reread อ่านอีกรอบ
rerun reran rerun เริ่มระบบใหม่
resell resold resold ขายอีกรอบ
resend resent resent ส่งอีกครั้ง ส่งซ้ำ
reset reset reset ตั้งค่าอีกครั้ง
resew resewed resewn / resewed
retake retook retaken เอาคืน
reteach retaught retaught
retear retore retorn
retell retold retold สั่งย้ำ
rethink rethought rethought คิดใหม่
retread retread retread
retrofit retrofitted / retrofit [?] retrofitted / retrofit [?]
rewake rewoke / rewaked rewaken / rewaked
rewear rewore reworn
reweave rewove / reweaved rewoven / reweaved
rewed rewed / rewedded rewed / rewedded
rewet rewet / rewetted [?] rewet / rewetted [?]
rewin rewon rewon
rewind rewound rewound ม้วนกลับ
rewrite rewrote rewritten เขียนใหม่
rid rid rid ขจัด
ride rode ridden ขี่
ring rang rung กรดกริ่ง
rise rose risen ลุกขึ้น
roughcast roughcast roughcast ทาด้วยปูน
run ran run วิ่ง

 

S

sand-cast sand-cast sand-cast หล่อทราย
saw sawed sawed / sawn เลื่อย
say said said พูด
see saw seen เห็น
seek sought sought ค้นหา
sell sold sold ขาย
send sent sent ส่ง
set set set จัดวาง
sew sewed sewn / sewed เย็บ
shake shook shaken สั่น
shave shaved shaved / shaven โกน
shear sheared sheared / shorn ตัดขนแกะ
shed shed shed เท, กันน้ำ, ทิ้ง
shine shined / shone [?] shined / shone [?] เปล่งแสง
shit shit / shat / shitted shit/ shat / shitted ขับถ่าย
shoot shot shot ยิง
show showed shown / showed แสดง
shrink shrank / shrunk shrunk หด
shut shut shut ปิด
sight-read sight-read sight-read ร้องเพลง
sing sang sung จม
sink sank / sunk sunk
sit sat sat นั่ง
slay slew / slayed slain / slayed ฆ่า, สังหาร
sleep slept slept นอน
slide slid slid เลื่อน
sling slung slung สะพาย, แกว่ง, ขว้าง
slink slinked / slunk slinked / slunk หลบลี้หนีหน้า
slit slit slit สอดกรีดตามยาว
smell smelled / smelt [?] smelled / smelt [?] กลิ่น
smite smote smitten ตีอย่างแรง
sneak sneaked / snuck sneaked / snuck แอบดู
sow sowed sown / sowed หว่านพืช
speak spoke spoken พูด
speed sped / speeded sped / speeded เร่งความเร็ว
spell spelled / spelt [?] spelled / spelt [?] สะกด
spend spent spent ใช้จ่าย
spill spilled / spilt [?] spilled / spilt [?] ทำหก
spin spun spun ปั่น
spit spit / spat spit / spat บ้วนน้ำลาย
split split split แยกออกจากกัน
spoil spoiled / spoilt [?] spoiled / spoilt [?] เสีย
spoon-feed spoon-fed spoon-fed ใช้ซ้อนตัก
spread spread spread แผ่
spring sprang / sprung sprung กระโดด
stand stood stood ยืน
steal stole stolen ขโมย
stick stuck stuck ติดอยู่กับ
sting stung stung ปล่อยเหล็กไน
stink stunk / stank stunk เหม็น
strew strewed strewn / strewed โรย
stride strode stridden เดินก้าวยาว ๆ ก้าวย่าง
strike (delete) struck stricken ตี
strike (hit) struck struck / stricken
string strung strung ขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
strive strove / strived striven / strived ดิ้นรน ต่อสู้
sublet sublet sublet ให้เช่าช่วง
sunburn sunburned / sunburnt [?] sunburned / sunburnt [?] ถูกแดดเผา
swear swore sworn สาบาน
sweat sweat / sweated sweat / sweated ขับเหงื่อ, เหงื่อออก, ทำงานหนัก
sweep swept swept กวาด
swell swelled swollen / swelled บวม
swim swam swum ว่ายน้ำ
swing swung swung แกว่ง

 

T

take took taken นำไป
teach taught taught สอน
tear tore torn ฉีก
telecast telecast telecast ออกอากาศ
tell told told บอก
test-drive test-drove test-driven ทดลองขับ
test-fly test-flew test-flown ทดสอบเครื่องบิน
think thought thought คิด
thrive thrived/throve thrived เติบโต
throw threw thrown ขว้าง
thrust thrust thrust เสือกเข้าไป
tread trod trodden / trod เดิน
typecast typecast typecast ภาพพิมพ์
typeset typeset typeset เรียงพิมพ์
typewrite typewrote typewritten พิมพ์ดีด

 

U

unbend unbent unbent ทำให้ตรง
unbind unbound unbound แกะ
unclothe unclothed / unclad [?] unclothed / unclad [?] เปลื้องผ้า
underbid underbid underbid ตัดราคา
undercut undercut undercut ตัดราคา
underfeed underfed underfed ให้กินน้อยไป
undergo underwent undergone ได้รับ
underlie underlay underlain รองรับ
undersell undersold undersold กดราคา
understand understood understood เข้าใจ
undertake undertook undertaken รับปาก
underwrite underwrote underwritten รับประกัน
undo undid undone แก้
unfreeze unfroze unfrozen ทำน้ำแข็งให้ละลาย
unhang unhung unhung
unhide unhid unhidden ยกเลิก
uphold upheld upheld ยกไว้
unknit unknitted / unknit unknitted / unknit
unlearn unlearned / unlearnt [?] unlearned / unlearnt [?] แก้ความเข้าใจผิด
upset upset upset เสียใจ
unsew unsewed unsewn / unsewed
unsling unslung unslung
unspin unspun unspun
unstick unstuck unstuck ถอด
unstring unstrung unstrung แก้เชือก
unweave unwove / unweaved unwoven / unweaved
unwind unwound unwound คลี่คลาย
uphold upheld upheld ส่งเสริม
upset upset upset อารมณ์เสีย

 

W

wake woke / waked woken / waked ตื่น
waylay waylaid waylaid ลอบทำร้าย
wear wore worn สวม weave wove / weaved woven / weaved ทอ
wed wed / wedded wed / wedded แต่งงาน
weep wept wept ร้องไห้
wet wet / wetted [?] wet / wetted [?] เปียก
whet REGULAR whetted whetted
win won won ชนะ
wind wound wound ไขลาน
withdraw withdrew withdrawn ถอน
withhold withheld withheld เก็บไว้
withstand withstood withstood ทนฟ้าทนฝน
wring wrung wrung บิด
write wrote written เขียน