สำหรับเว็บเพจที่มีการจัดวางเนื้อหาที่มีความซับซ้อนมากๆ ก็สามารถใช้ตารางซ้อนตารางเพื่อจัดวาง เนื้อหาแบบต่างๆ ไว้ด้วยกันได้
1. คลิกในเซลล์ที่จะแทรกตารางซ้อนเข้าไป
2. คลิก Insert
3. คลิก Table
4. ตารางซ้อนที่ได้แทรกเข้ามา
5. การจัดการกับตารางย่อยก็สามารถจัดการได้เหมือนตารางปกติ