ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่เกี่ยวกับภาพเครื่องหมายจราจร ภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ที่อยู่ข้างทาง ฟุตบาท ซึ่งมีทั้งประเภทบังคับ เตือน แนะนำ ให้ปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในขณะใช้รถใช้ถนน เครื่องหมายเหล่านี้ต้องจำให้ได้ โดยเฉพาะในการขับรถในเมืองใหญ่ หาไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุแน่นอน

ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ในหมวดนี้

จากภาพเครื่องหมายแบ่งช่องจราจรบนพื้นทาง.หมายความว่าอย่างไร?


ก. ให้ผู้ขับขี่กลับรถได้
ข. ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวขวาได้
ค. ให้ผู้ขับขี่จอดรถได้

*. ง. ห้ามผู้ขับขี่แซงเข้าไปในทางเดินรถทางขวา

 

จากภาพรถคันใดมีสิทธิใช้ทางได้ก่อน


ก. รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางโท

*. ข. รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางเอก

ค. รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางเอก
ง. รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางโท

 

ผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการจะขับรถตรงไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร

 

*. ก. หยุดรอให้รถคัน ค. ขับผ่านไปก่อน

ข. ขับรถไปต่อท้ายรถคัน ข. เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง
ค. ขับรถไปจอดคู่กับรถคัน ข. ทางด้านขวา
ง. ขับรถไปต่อท้ายรถคัน ข. และเปิดไฟฉุกเฉินให้ผู้ขับรถคัน ค. รู้

 

จากภาพผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการขับรถตรงไปจะต้องปฏิบัติอย่างไร

 

*. ก. หยุดรอให้รถคัน ข. ขับผ่านไปก่อน

ข. ขับรถผ่านไปได้เลย
ค. หยุดรอให้รถคัน ค. ขับผ่านไปก่อน
ง. หยุดรอให้รถคัน ข. และ ค. ขับผ่านไปก่อน

 

จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. ห้ามหยุดแต่สามารถจอดรถได้ทุกชนิด
ข. ห้ามจอดรถทุกชนิดยกเว้นรถยนต์

*. ค. ห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด

ง. ห้ามจอดแต่สามารถหยุดรถได้ชั่วขณะ

 

จากภาพผู้ขับขี่รถคันนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไร

 

*. ก. หยุดรถและรอให้รถในทางขวาง(แสดงว่าเป็นทางรอง)หน้าขับผ่านไปก่อน

ข. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นประ
ค. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้
ง. ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นประเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ

 

จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

 

*. ก. หยุดรถและรอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อน

ข. ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นประเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ
ค. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นประ
ง. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้

 

ภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง? 

*. ง.

 

 

จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?


 

*. ค.


 

 

จากภาพ ข้อใดแสดงการหยุดรถที่ไม่ถูกต้อง?

*. ก.
 

 

ภาพในข้อใดต่อไปนี้ แสดงการเลี้ยวรถที่ถูกต้อง?


 

*. ค


 

 

ภาพในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?

*. ก.
 

 

จากภาพรถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน


ก. ทั้งรถ A และ รถ B
ข. คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน

*. ค. รถคัน B

ง. รถคัน A

 

ในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ ถ้าขับรถมาถึงพร้อมกัน รถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน


ก. คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน
ข. ทั้งรถ ก. และ รถ ข.

*. ค. รถ ข.

ง. รถ ก.

 

จากภาพ รถคัน ก. จะต้องปฏิบัติอย่างไร

 

*. ก. หยุดรถเพื่อให้รถจากทางด้านซ้ายขับผ่านไปก่อน

ข. ลดความเร็วของรถเพื่อให้รถทางด้านซ้ายและขวาขับผ่านไปก่อน
ค. หยุดรถเพื่อให้รถทางด้านขวามือขับผ่านไปก่อน
ง. ขับรถผ่านทางร่วมทางแยกไปได้เลย

 

จากภาพผู้ขับขี่รถคันใดสามารถขับรถแซงผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นได้


ก. รถคัน ก.
ข. รถคัน ก.และคัน ข

*. ค. รถคัน ข.

ง. รถจักรยานยนต์

 

กรณีมีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันในเส้นทางเดียวกันผู้ขับขี่ต้องทำอย่างไร

ก. ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวได้ทันที

*. ข. ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางขวาก่อน

ค. ผู้ที่จะเลี้ยวขวาต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางด้านซ้ายก่อน
ง. ห้ามเลี้ยวซ้าย

 

กรณีที่เราเห็นรถคันอื่นให้สัญญาณจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางการเดินรถ จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. หยุดรถ
ข. จอดรถ

*. ค. ชะลอความเร็วและให้ทางแก่เขาไปก่อน

ง. เร่งความเร็วเพื่อจะไปก่อน

 

จากภาพข้อใดถูกต้อง


 

*. ค.


 

 

ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวขวาและมีรถทางตรงวิ่งสวนมา จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. หยุดรถให้รถทางขวามือผ่านไปก่อนจึงเลี้ยวขวาได้

*. ข. หยุดรอให้รถทางตรงสวนมาก่อนจึงเลี้ยวขวาได้

ค. เลี้ยวได้ทันที
ง. ห้ามเลี้ยวรถ