รวมตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่รถยนต์เกี่ยวกับมารยาทการขับรถยนต์ การใช้ถนนร่วมกัน เรื่องมารยาทมีความสำคัญ หากละเลย ไม่เห็นใจผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ก็ย่อมจะสร้างปัญหา เกิดความเดือดร้อนตามมาทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ข้อสอบเกี่ยวกับมารยาทการใช้รถจึงค่อนข้างเยอะกว่าเรื่องอื่น

  

ตัวอย่างข้อสอบเกี่ยวกับมารยาทการขับรถยนต์

มารยาทที่ดีในการจอดรถ ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. จอดรถซ้อนคัน
ข. จอดบริเวณที่มีเครื่องหมายห้ามจอด

*. ค. จอดโดยไม่กีดขวางผู้อื่นและไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร

ง. จอดรถขวางทางเข้า-ออก

 

การขับรถเข้าวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรควรปฏิบัติอย่างไร

* ก. ให้รถทางขวามือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อน

ข. ให้รถทางซ้ายมือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อน
ค. ให้รถที่เข้าวงเวียนและจะเลี้ยวซ้ายไปก่อน
ง. ให้รถที่เข้าวงเวียนและจะตรงไปให้ไปก่อน

 

การขับรถเลี้ยวบริเวณทางแยกที่มีช่องจราจรมากกว่า 2 ช่องทาง.ข้อใดถูกต้อง

ก. เปลี่ยนช่องจราจรไปทางซ้ายหรือขวาขณะอยู่ในทางเลี้ยว
ข. ขับคร่อมช่องจราจรเพื่อตีวงได้กว้างขึ้น

*. ค. ขับอยู่ในช่องจราจรเดิมตั้งแต่เริ่มเข้าทางแยกจนเลี้ยวเสร็จสิ้น

ง. ขับในช่องจราจรซ้ายสุดแล้วเปลี่ยนไปช่องจราจรด้านขวาในขณะเลี้ยว

 

ในกรณีที่ท่านขับรถผ่านซอยที่มีรถรอออกเป็นจำนวนมากควรปฏิบัติอย่างไร

ก. บีบแตรหรือให้สัญญาณไฟเตือนรถที่จะออกจากซอยก่อนขับผ่านไป

*. ข. เปิดทางให้รถออกจากซอยได้บ้างสลับกับรถทางตรง

ค. พยายามขับให้ชิดคันหน้าเพื่อไม่ให้รถในซอยแทรกออกมา
ง. ขับรถผ่านซอยด้วยความเร็วเพื่อส่งสัญญาณว่าขอไปก่อน

 

ทัศนคติและจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัยของผู้ขับรถคืออะไร

ก. ขับรถช้า ใจเย็น
ข. ขับรถเก่งคล่องแคล่ว

*. ค. ขับรถอย่างมีสติเคร่งครัดวินัยจราจรแสดงออกถึงมารยาทและน้ำใจ

ง. ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ

 

สิ่งใดที่ผู้ขับรถควรทำเมื่อได้รับสัญญาณไฟเหลือง

*. ก. ชะลอรถและหยุดรถที่เส้นขาวให้หยุดรถเพื่อป้องกันการขับฝ่าสัญญาณไฟแดง

ข. บีบแตรเร่งรถคันหน้าให้ขับเร็วขึ้นเพื่อให้รถเราไม่ติดสัญญาณไฟแดง
ค. ขับเปลี่ยนเลนเพื่อแซงรถขึ้นไปให้พ้นสัญญาณไฟแดง
ง. ขับตามคันหน้าไปโดยฝ่าสัญญาณไฟแดง

 

สิ่งที่ผู้ขับรถควรทำเมื่อเห็นคนยืนบนฟุตบาทและแสดงท่าที่จะข้ามถนนตรงทางม้าลาย

ก. บีบแตรเตือนคนที่จะข้ามถนนและเร่งความเร็วผ่านไป

*. ข. แตะเบรกเตือนให้รถหลังรู้ว่าท่านกำลังจะหยุดรถ และหยุดรถตรงทางม้าลาย

ค. ขับรถตามหลังท้ายคันหน้าอย่างกระชั้นชิดโดยไม่หยุดให้คนข้ามถนน
ง. ขับรถแซงคันที่จอดรถให้คนข้ามและขับผ่านไปโดยเร็ว

 

สิ่งใดที่ผู้ขับรถไม่ควรทำเมื่อได้รับสัญญาณไฟเขียวให้ขับเคลื่อนรถไปได้

ก. ค่อยๆ เคลื่อนรถออกโดยทิ้งช่วงห่างกับคันหน้าพอสมควร
ข. ชะลอให้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่อยู่ด้านหน้าเคลื่อนออกไปก่อน
ค. ตรวจสอบรถในทางแยกอื่นที่อาจวิ่งออกมาก่อนที่จะขับเข้าสู่ทางแยกด้านหน้า

*. ง. บีบแตรเร่งรถคันหน้าให้เคลื่อนตัวออกโดยเร็ว

 

การให้สัญญาณไฟที่ถูกต้องเมื่อขับรถเข้าสู่ทางร่วมทางแยก

ก. ให้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อต้องการขับรถตรงไป
ข. ให้สัญญาณไฟเฉพาะเลี้ยวขวาเท่านั้น

*. ค. ให้สัญญาณไฟทุกครั้งเมื่อต้องการเลี้ยวซ้ายหรือขวา

ง. ไม่จำเป็นต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาหรือซ้าย เมื่อขับตามรถคันหน้าที่ให้สัญญาณไฟเลี้ยวไปทางเดียวกัน

 

ผู้ขับรถควรทำอย่างไรให้แซงรถได้อย่างปลอดภัยและไม่เสียมารยาท

ก. บีบแตรให้สัญญาณก่อนแซง.เร่งความเร็วแซงซ้ายหรือขวาขึ้นไปตลอดเส้นทางที่รถวิ่ง
ข. ให้สัญญาณไฟก่อนแซงเร่งความเร็วแซงขึ้นไปแซงแล้วรีบหักกลับเข้าช่องทางเดิมในระยะกระชั้นชิดลดความเร็วลงให้เท่ากับรถที่แซงขึ้นไป
ค. บีบแตรให้สัญญาณก่อนแซงเร่งความเร็วแซงขึ้นไปแซงแล้ววิ่งรถคู่ขนานไปกับรถที่แซงขึ้นไปอีกระยะหนึ่ง

*. ง. ให้สัญญาณไฟก่อนแซง.เร่งความเร็วแซงขึ้นไป เว้นระยะห่างก่อนให้สัญญาณไฟขอกลับเข้าช่องจราจรเดิม เร่งความเร็วรถให้เหมาะสมกับรถที่อยู่ด้านหน้า

 

ใครบ้างที่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารไปในรถยนต์เพื่อความปลอดภัยของชีวิต

*. ก. คนขับรถและผู้โดยสารทุกคนทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังรถ

ข. คนขับรถและผู้โดยสารที่นั่งตอนหน้ารถเท่านั้น
ค. คนขับรถและผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป เพราะสามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้
ง. คนขับรถและผู้โดยสาร ยกเว้นคนแก่กับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปีลงมา

 

ท่านควรทำอย่างไรเมื่อผู้ขับรถคันอื่นให้สัญญาณไฟขอเข้าใช้ช่องจราจรร่วมกับท่าน

*. ก. ให้สัญญาณตอบรับโดยชะลอความเร็ว เว้นระยะให้รถคันนั้นสามารถเปลี่ยนช่องจราจรเบี่ยงเข้ามาได้อย่างปลอดภัย

ข .บีบแตรเตือน รีบขับชิดรถคันหน้า กันไม่ให้เบี่ยงแทรกเข้ามา
ค. ขับชิดรถคันหน้า พยายามเบียดไม่ให้รถคันหน้าแทรกเข้ามาด้านหน้ารถได้
ง. เร่งความเร็วรถเป็นระยะ ไม่เปิดช่องว่างให้แทรกเข้ามาในช่องจราจรของเราได้

 

ท่านควรทำอย่างไรเมื่อผู้ขับรถคันอื่นเปิดทางให้ท่านไปก่อนหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรด้วย

ก. เร่งรถออกไปโดยตัดข้ามไปยังช่องจราจรถัดไปด้วย
ข. ก้มหัวหรือยกมือขอบคุณ พร้อมกับเคลื่อนรถออกไปหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรในลักษณะเร่งร้อน

*. ค. ก้มหัวขอบคุณ พร้อมกับเคลื่อนรถออกไปหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรที่ขอเข้าร่วมด้วยความระมัดระวัง

ง. ขับรถออกไปหรือเข้าร่วมช่องจราจรแบบช้าๆ และพยายามเบียดข้ามไปยังช่องจราจรถัดไป

 

การกระทำใดของผู้ขับรถซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไร้มารยาทและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

ก. ขับรถตามรถด้านหน้าโดยเว้นระยะห่างที่เหมาะสม

*. ข. ขับรถจี้ท้ายรถด้านหน้าที่ขับช้า พร้อมกับบีบแตรไล่

ค. บีบแตรเตือนรถที่กำลังถอยหลังมาชนรถของท่านซึ่งจอดติดไฟแดงอยู่
ง. เปิดไฟตัดหมอกเมื่อฝนตกหนัก

 

การใช้ไฟสูงที่ถูกต้องและไม่เสียมารยาท

*. ก. เปิดไฟสูงเพื่อตรวจสอบสภาพถนนและริมถนน เฉพาะเส้นทางที่มืดมากและไม่มีรถวิ่งอยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา และปิดไฟสูงทันทีที่มีรถวิ่งอยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา

ข. เปิดไฟสูงแทนไฟส่องสว่างเมื่อวิ่งบนถนนต่างจังหวัดที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทางและสามารถมองเห็นไฟท้ายรถคันหน้า
ค. เปิดไฟสูงทุกครั้งเมื่อวิ่งเข้าทางโค้งที่มืดมากและมีรถวิ่งอยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา
ง. เปิดไฟสูงทุกครั้งเมื่อวิ่งบนถนนซึ่งเป็นทางขึ้นเนินหรือลงเนินที่ไม่มี ไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางและสามารถ มองเห็นไฟหน้ารถที่วิ่งสวนทางมา

 

การกระทำใดของผู้ขับรถซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงถึงความมีมารยาทและน้ำใจให้แก่ผู้ใช้ถนนร่วมกัน

ก. ขับรถแซงคิวแทรกเข้าตรงเชิงสะพานหรือก่อนเข้าซอย
ข.ขั บรถบนไหล่ทางเพื่อไปแทรกเข้าด้านหน้าในช่องจราจรปกติ
ค. กลับรถบนถนนที่มีช่องจราจรสวนทางกันในลักษณะกีดขวางการจราจร

*. ง. ไม่หยุดรถบนเส้นทแยงสีเหลืองหรือบริเวณปากซอยและเปิดทางให้รถในเส้นทางอื่นสามารถขับผ่านไปได้ในขณะที่รถท่านติดการจราจร

 

ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องและแสดงมารยาทที่ดีของผู้ขับรถยนต์

ก. ไม่ใช่ผู้พิการแต่จอดรถในพื้นที่จอดรถของผู้พิการ
ข. ต้องการไปทางตรงแต่ขับรถในช่องจราจรเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือกลับรถ

*. ค. กลับรถที่จุดกลับรถทุกครั้งแม้จะอยู่ไกล

ง. จอดรถขวางรถคันอื่นโดยเข้าเกียร์และเบรกมือ

 

เมื่อขับรถเข้าเขตชุมชนที่มีการจราจรติดขัด ผู้ขับรถควรทำอย่างไร

ก. บีบแตรเพื่อเร่งรถคันหน้าและเตือนคนเดินถนนให้หลีกทางไป

*. ข. ขับช้าๆ โดยระมัดระวังคนเดิน ใช้แตรเมื่อจำเป็นเพื่อเตือนคนเดินถนนหรือรถคันอื่นเท่านั้น

ค. ขับเบียดรถที่จอดหรือคนเดินถนนโดยล้ำไปยังช่องจราจรที่สวนมา
ง. ขับย้อนศรเพื่อหนีการจราจรติดขัดไปยังเส้นทางอื่น

 

ในขณะที่ท่านขับรถและสังเกตเห็นว่าด้านหน้ามีผู้กำลังจะข้ามถนน ท่านจะทำอย่างไร

ก. พยายามขับรถผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ข. บีบแตรเสียงดัง.และขับรถผ่านไปอย่างรวดเร็ว

*. ค. ลดความเร็วและหยุดรถด้วยความปลอดภัย เพื่อให้คนข้ามถนน

ง. เบรกหยุดรถอย่างรวดเร็ว เพื่อให้คนข้ามถนน

 

หากมีผู้ขับรถกำลังกลับรถเข้ามาในช่องทางที่ท่านขับรถอยู่ ท่านจะตัดสินใจทำอย่างไร

*. ก. มีใจกรุณาโอบอ้อมอารีให้ทางแก่ผู้กลับรถ

ข. หงุดหงิด บีบแตรไล่ แต่หยุดรถให้
ค. เร่งความเร็วเพื่อขอทางไม่ให้กลับรถ
ง. หลบรถโดยแซงไปอีกช่องทางหนึ่ง

 

ในการขับรถช่วงเวลากลางคืน ควรที่จะมีการใช้ไฟหน้ารถอย่างไร

ก. เปิดไฟสูง.ตลอดเวลาที่ขับขี่
ข. เปิดทั้งไฟหน้า และไฟตัดหมอก
ค. เปิดไฟหน้า ไฟตัดหมอก.และไฟกระพริบฉุกเฉิน

*. ง. เปิดไฟต่ำเมื่อมีรถอยู่ด้านหน้าและรถสวนทางมา

 

การขับรถผ่านช่วงทางโค้ง.ทางร่วม ทางแยก.ในช่วงเวลากลางคืนควรจะมีวิธีการใช้ไฟหน้ารถที่เหมาะสมอย่างไร

ก. ชะลอความเร็วก่อนเข้าทางแยก.แล้วกระพริบไฟและเปิดไฟฉุกเฉิน

*. ข. ก่อนเข้าโค้ง.ให้กระพริบไฟ และลดเป็นไฟต่ำเมื่อมีรถสวนทาง.

ค. ชะลอความเร็วก่อนเปิดไฟสูง
ง. ชะลอความเร็วก่อนเปิดไฟต่ำ

 

การขับรถผ่านชุมชน โรงเรียน หรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ชะลอความเร็ว บีบแตรเสียงดัง.และใช้ความระมัดระวัง

*. ข. ชะลอความเร็ว และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่

ค. บีบแตรและชะลอความเร็ว
ง. บีบแตร และเร่งความเร็วเพื่อให้พ้นไปโดยเร็ว

 

หากในขณะขับรถ ท่านสังเกตเห็นรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกหรือรถอื่นๆ ที่ผู้ขับรถมีพฤติกรรมขับรถประมาท น่าหวาดเสียวและอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ท่านจะจัดการอย่างไร

ก. เปิดไฟฉุกเฉินแจ้งเตือนรถคันหลัง
ข. ขับรถขึ้นแซงให้พ้นไปอย่างรวดเร็ว
ค. ขับรถไล่ตาม และบีบแตรเพื่อให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว

*. ง. ควรชะลอรถให้ห่างจากรถคันดังกล่าว และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยด่วน

 

ท่านคิดว่าข้อใดเป็นการขับขี่ที่ไร้ซึ่งมารยาทอย่างมาก

ก. ใช้ความเร็วรถปกติ เมื่อมีรถคันอื่นกระพริบไฟขอทาง
ข. ขับรถชิดซ้าย หรือให้ทางแก่รถฉุกเฉิน

*. ค. ขับรถจี้ท้าย และบีบแตรไล่บนทางด่วน

ง. ชะลอความเร็วให้รถคันอื่นแซง

 

ท่านคิดว่าข้อใดเป็นการขับขี่รถที่ไร้ซึ่งจิตสำนึก

*. ก.ขับรถในขณะที่อ่อนเพลีย ง่วงนอน หรือดื่มสุรา

ข. ชะลอความเร็วและระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านสถานศึกษาที่มีนักเรียนพลุกพล่าน
ค. เมื่อรู้สึกว่าอ่อนเพลีย ง่วงนอน ให้หยุดรถพักผ่อนทันที
ง. ไม่มีข้อใดถูกเลย

 

ท่านคิดว่าผู้ขับขี่ ควรปฏิบัติตนอย่างไรในการขับขี่รถให้เกิดความปลอดภัย

ก. พูดคุยหยอกล้อกับแฟนสาวในขณะขับรถ
ข. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ
ค. ดื่มสุรา เที่ยวดึก.นอนดึกเพื่อตื่นแต่เข้ามาขับรถ

*. ง. ไม่ประมาท มีวินัย และเคารพในกฎจราจร

 

การขับรถบนทางด่วนที่ถูกต้อง.เหมาะสม ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ขับรถช้าในช่องทางด้านขวา
ข. ขับรถอย่างรวดเร็วในช่องทางด้านขวา

*. ค. ไม่ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

ง. ไม่ให้ขับรถแซงทางด้านซ้าย

 

ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุด

*. ก. ขับรถโดยมีใบขับขี่ที่ถูกต้อง.และปฏิบัติตามกฎจราจร

ข. ศึกษาเรียนรู้ในกฎจราจร
ค. ศึกษาเรียนรู้ในกฎจราจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ง. ตั้งใจฟังการถ่ายทอดอบรมเพื่อสอบใบขับขี่

 

ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ก.ตรวจเช็กบ้าง.ไม่ตรวจเช็กบ้าง
ข. ไม่เคยตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษารถ
ค. ตรวจสอบรถปีละ 1 ครั้ง

*. ง. ตรวจเช็กรถตามคู่มือประจำรถ

 

ข้อใด ถือได้ว่าเป็นผู้ขับขี่ที่มีจิตสำนึก

*. ก. เตรียมความพร้อมทั้งรถและคนก่อนออกเดินทาง

ข. ตรวจสอบดูแลรักษารถอย่างสม่ำเสมอ
ค. ขับรถเร่งแซงเพื่อให้ถึงที่หมายอย่างรวดเร็วและทันเวลา
ง. ขับรถช้าชิดขวาตลอดเส้นทาง

 

การขับรถในช่วงเวลาที่ฝนตกหนักท่านควรขับขี่อย่างไร

ก.ค่อยๆ ขับ และเปิดไฟสูงหน้ารถ

*. ข. ลดความเร็ว ขับอย่างระมัดระวัง.เปิดไฟหน้ารถและที่ปัดน้ำฝน

ค. ขับอย่างระมัดระวังและเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก
ง. หยุดรถบนถนน และรอจนกว่าฝนจะหยุดตกแล้วค่อยขับต่อไป

 

การขับรถในทางขึ้นเขา ลงเขา และมีโค้งอันตรายอยู่ตลอดทาง.ท่านควรขับขี่อย่างไร

ก. เหยียบเบรกตลอดการลงเขาและใช้เกียร์สูง
ข. ต้องเร่งความเร็วของรถเพื่อขึ้นเขาและลงเขา

*. ค. ต้องใช้ความเร็ว และเกียร์ ให้ถูกต้องเหมาะสม

ง. ใช้เกียร์สูงขณะขึ้นเขา ลงเขา และเข้าโค้ง

 

ก่อนใช้รถท่องเที่ยวในระยะทางไกลๆ ท่านควรเตรียมความพร้อมอย่างไร

*. ก. ศึกษาเส้นทาง.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

ข.ศึกษาเส้นทาง.อ่านหนังสือคู่มือท่องเที่ยวจนดึก
ค. เติมน้ำมันหล่อลื่นให้มากกว่าค่าที่กำหนดเผื่อรั่ว
ง. ลดความดันลมยางเพื่อให้เกาะถนนมากขึ้น

 

หากมีผู้ขับรถจี้ท้ายรถท่านในช่องทางขวาสุดและบีบแตรไล่หลังทั้งที่ช่องทางด้านซ้ายก็ว่างอยู่ ท่านควรปฏิบัติตนอย่างไร

ก. แซงไปก่อน แล้วขับรถไล่ตลอดทาง
ข. เร่งความเร็ว ไม่ให้แซงอย่างเด็ดขาด

*. ค. ขับรถหลีกทาง.ทางช่องทางด้านซ้ายอย่างระมัดระวัง

ง. กระพริบไฟด้านซ้ายเป็นสัญญาณให้แซงด้านซ้าย

 

ขณะที่รถติด และรถด้านหน้ารถท่านได้ตัดสินใจใช้ช่องทางไหล่ทางด้านซ้าย และมีรถอื่นแล่นตาม ท่านจะทำอย่างไร

*. ก. ขับรถในช่องทางเดิม

ข. รีบกระพริบไฟด้านซ้ายให้สัญญาณ และขับตามในทันที
ค. ให้สัญญาณไฟ และแซงซ้ายตามไปอย่างระมัดระวัง
ง. ให้สัญญาณไฟ และแซงขวา ไปในช่องทางที่รถสวนมา

 

ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเมื่ออยู่บนถนน

ก. ขับรถจี้ท้ายรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันรถอื่นวิ่งสวนทางเข้ามาชน
ข. ขับรถแล้วเจอแสงแดด ยกมือขึ้นมาป้องเพื่อป้องกันแสงเข้าตา
ค. ขับรถย้อนศรเพื่อประหยัดน้ำมัน

*. ง. ขับรถด้วยความเร็วไม่เกินที่กำหนด และแซงในกรณีที่จำเป็นต้องแซงเท่านั้น

 

ในขณะที่ท่านขับรถบนทางหลวง.ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด อยู่ในเลนขวาสุด มีรถวิ่งตามมาด้วยความเร็วสูง.หรือกระพริบไฟสูงจากทางด้านหลังของท่านเพื่อ ขอทางสิ่งที่ท่านควรปฏิบัติคือ

ก. ขับต่อไปตามปกติ เพราะปฏิบัติตามกฎจราจรอยู่แล้ว ไม่ได้ขับรถเร็ว ไม่ได้ทำผิดกฎหมาย

*. ข. เปิดทางหลบให้รถดังกล่าวแซงขึ้นไป โดยเปิดไฟเลี้ยวซ้าย แล้วค่อยๆ เบนรถเข้าเลนซ้ายหรือเลนกลาง

ค. ขับรถให้ช้ากว่าเดิม เพื่อกักหรือสกัดให้รถคันหลังขับด้วยความเร็วตามกฎจราจร เช่นเดียวกันกับท่าน
ง. ขับรถเร่งหนีไปด้านหน้าด้วยความเร็วที่สูงกว่ารถคันดังกล่าว

 

ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการขับรถให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

*. ก. เร่งรีบขับขี่ เพื่อให้ถึงปลายทางก่อนที่จะมืด

ข. ทำความคุ้นเคยกับรถที่จะขับขี่ ในกรณีที่เป็นรถที่ไม่เคยขับขี่มาก่อน
ค. พักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มสุรา
ง. มีจิตสำนึกในการขับขี่อย่างรับผิดชอบ

 

ในขณะที่ท่านขับรถอยู่บนถนนและมีผู้อื่นแบ่งปันน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนให้ท่าน ข้อใดไม่ใช่วิธีที่ควรปฏิบัติ

ก. สงยิ้มแสดงการขอบคุณ
ข. โค้งศีรษะแสดงความขอบคุณ
ค. ยกมือขวาขึ้นระดับคิ้วแสดงการขอบคุณ

*. ง. เปิดไฟสูงแสดงการขอบคุณ

 

ในกรณีที่ท่านขับรถผิดกฎหมาย ผิดกฎจราจร หรือก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเมื่อเจ้าของรถคู่กรณีกำลังเผชิญหน้ากับ ท่าน สิ่งที่ควรปฏิบัติคือ

ก. ขอให้มีการดำเนินตามกฎหมายว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิด
ข. จอดรถลงมาถามว่าได้ทำความเดือนร้อนอะไรให้อย่างไร

*. ค. ยกมือขวาขึ้นระดับคิ้วพร้อมโค้งศีรษะ เพื่อสื่อให้รู้ว่าทำผิดและขอโทษ

ง. รีบขับรถไปจากที่นั้นโดยเร็วที่สุด

 

ข้อใดแสดงถึงการมีจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงภัย และการกระทำที่ไม่ปลอดภัย

*. ก. บังคับตัวเองให้ปฏิบัติตามกฎจราจรตลอดเวลาที่ขับขี่ โดยไม่ต้องรอให้ตำรวจจราจรบังคับ

ข. ปรับแต่งอุปกรณ์ส่วนควบ และระบบต่างๆ ของรถให้แตกต่างไปจากสภาพที่ออกมาจากโรงงาน
ค. เมื่อถึงทางร่วมทางแยก.หากอยู่ในทางเอกต้องไปก่อนเสมอ ไม่จำเป็นต้องให้รถในทางโทเข้ามาร่วมใช้ทาง
ง. เปิดไฟฉุกเฉิน เมื่อจอดรถในที่ห้ามจอด

 

ในขณะที่ท่านขับรถอยู่บนถนน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้านหน้าข้อใดไม่ใช่วิธีที่ควรปฏิบัติเพื่อให้รถที่ตาม มาด้านหลังทราบว่าท่านมีความจำเป็นต้องชะลอรถหรือหยุดรถ และหยุดรถตามโดยไม่ชนท้ายรถของท่าน

ก. ประเมินสถานการณ์ด้านหน้ารถและหลังรถ เพื่อให้น้ำหนักในการเบรกเป็นไปอย่างเหมาะสม

*. ข. ขับรถเข้าไปใกล้รถที่เกิดเหตุแล้วเหยียบเบรกอย่างแรงเพื่อหยุดรถในทันที

ค. ให้สัญญาณไฟเบรกล่วงหน้า โดยใช้เท้าแตะที่แป้นเบรกเป็นจังหวะ 1-2 ครั้ง.แล้วจังหวะหยุด
ง. เหยียบเบรกค้างไว้เพื่อให้สัญญาณไฟเบรกติดอยู่จนกระทั่งรถคันหลังที่ขับ ตามมาทราบล่วงหน้าและเมื่อมาหยุดอยู่ท้ายรถแล้ว จึงค่อยปล่อยเท้าจากแป้นเบรก

 

ในการแซงหรือเปลี่ยนเลนต้องปลอดภัยและมีมารยาท ข้อใดไม่ใช่มารยาทที่ดีในการขับรถ

*. ก. เมื่อแซงรถคันหน้าได้แล้วปาดหน้าชิดซ้ายทันที

ข. ให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา ก่อนแซงทุกครั้งเพื่อให้รถคันหน้ารู้ตัวและระมัดระวังหรือให้ทาง
ค. ไม่แซงในที่คับขันหรือห้ามแซง
ง. ถนนยิ่งแคบยิ่งต้องขับช้าๆ และแซงด้วยความระมัดระวัง

 

เมื่อรถที่ขับตามหลังมาให้สัญญาณขอแซง.มารยาทที่ดีเพื่อแสดงการตอบรับว่ายินยอมให้แซง.คือข้อใด

ก. ให้สัญญาณไฟฉุกเฉิน
ข. ให้สัญญาณแตร

*. ค. ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย

ง. ให้สัญญาณไฟสูง

 

ข้อใดเป็นพฤติกรรมในการขับรถที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขับมีจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

*. ก. เมื่อขับรถมาถึงทางร่วมทางแยกชะลอความเร็วทุกครั้ง.ไม่ว่าจะมีสัญญาณไฟจราจรหรือไม่

ข. ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายจราจร หากไม่ปฏิบัติตำรวจจับเสียค่าปรับ
ค. เมื่อจะเปลี่ยนเลนก็เบียดเข้าไปโดยไม่ให้สัญญาณไฟเพราะหากให้สัญญาณไฟคันข้างๆ จะไม่เปิดช่องให้เปลี่ยนเลนเข้าไป
ง. กรณีที่เป็นทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร ปฏิบัติตามสัญญาณไฟเท่านั้นไม่จำเป็นต้องมองด้านซ้ายและด้านขวา

 

ในขณะที่ท่านกำลังขับรถอยู่บนถนน และสังเกตเห็นว่าเบื้องหน้ามีคนกำลังข้ามถนน โดยไม่มีทางม้าลาย ข้อใดถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

ก. ขับรถผ่านไปตามปกติ เนื่องจากการข้ามถนนที่ปลอดภัยต้องข้ามทางม้าลายเท่านั้น
ข. กระพริบไฟสูงเพื่อเตือนว่าอย่าข้าม แล้วขับผ่านโดยเร็วที่สุด
ค. กดแตรรัวถี่ๆ เตือนว่าอย่าข้ามเพราะอาจถูกรถชนได้

*. ง. ชะลอความเร็วแล้วหยุดให้ข้าม

 

หลังจากประสบอุบัติเหตุและรอดชีวิตมาได้ข้อใดเป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ขับรถมีจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ก. นายดี กล่าวว่า เมื่อวานเพิ่งไปสะเดาะเคราะห์มาไม่งั้นคงไม่รอดแน่
ข. นายเอ กล่าวว่า เพราะพระเครื่องที่แขวนคออยู่คุ้มครองปกป้องรักษา
ค. นางบี กล่าวว่า ปีนี้หมอดูทายทักไว้ว่าดวงจะดีทำอะไรก็ไม่มีปัญหา

*. ง. น.ส.ซี กล่าวว่า ได้ศึกษาหาความรู้หลักการขับขี่ปลอดภัยอยู่เสมอ

 

มารยาทที่ดีในการขับขี่ทำให้การใช้รถใช้ถนนเป็นไปอย่างปลอดภัย ข้อใดเป็นมารยาทที่ควรปฏิบัติ

*. ก. เมื่อขับรถในทางเลี้ยวไม่ว่าจะอยู่เลนไหน โดยมารยาทเลี้ยวแล้วต้องรักษาแนวให้อยู่ในเลนนั้นก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะเปลี่ยนเลนได้

ข. ขณะขับรถในช่องทางขวาแต่ขับตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด หากมีรถมาจ่อท้ายแสดงว่ารถคันนั้นวิ่งเร็วไปไม่ต้องหลบให้ทาง
ค. เมื่อรถ 2 คัน วิ่งมาถึงทางแยกหรือวงเวียนพร้อมกันรถคันไหนเร็วกว่าไปก่อนเสมอ
ง. ไฟตัดหมอกเป็นไฟตกแต่งรถให้สวยงามสามารถเปิดได้ในขณะที่ไม่มีหมอกลง

 

ผู้ขับขี่ควรใช้แตรเมื่อใด

ก. ไล่คนเดินเท้าที่กำลังข้ามทางม้าลาย
ข. เร่งรถคันหน้าให้ขับเร็วขึ้น

*. ค. ป้องกันอันตรายหรืออุบัติที่อาจเกิดขึ้นจากรถ

ง. ทักทายผู้ขับขี่คันอื่นที่รู้จักกัน

 

การกระทำของผู้ขับขี่ข้อใด ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

ก. พูดคุยกับคนที่อยู่ข้างๆ
ข. เปิดวิทยุฟังเพลง
ค. ร้องเพลง

*. ง. โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ

 

มารยาทในการขับขี่ที่ผู้ขับรถควรกระทำคือข้อใด

ก .ถ่มน้ำลายหรือเสมหะลงบนถนน
ข. สูบบุหรี่และเขี่ยทิ้งก้นบุหรี่ลงบนถนน

*. ค. หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย

ง. ตะโกนด่าผู้ขับขี่คันอื่นที่ทำให้ไม่พอใจ

 

สำนวนใดที่เตือนใจผู้ขับขี่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

*. ก. ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตาย

ข. กล้าได้กล้าเสีย
ค. ฆ่าได้แต่หยามไม่ได้
ง. กระต่ายตื่นตูม

 

การปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนควรกระทำที่บุคคลในข้อใดมากที่สุด

*. ก. บุคคลทุกคน

ข. คนขับรถเท่านั้น
ค. คนเดินเท้าเท่านั้น
ง. ผู้โดยสารเท่านั้น

 

เมื่อเห็นคนเดินเท้าข้ามถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. บีบแตรไล่
ข. ขับผ่านไปได้โดยไม่ต้องหยุดรถ
ค. ใช้การวัดใจ

*. ง. รถต้องหยุดให้คนเดินเท้าผ่านไปก่อน

 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ ผู้ขับขี่ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก

ก. การเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุ

*. ข. การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ค. รอประกันภัย
ง. รอพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ

 

การขับรถทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้ามากเกินไป จะมีผลอย่างไร

ก. ลดอุบัติเหตุ
ข. จะขับรถด้วยความปลอดภัยมากขึ้น

*. ค. เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

ง. การจราจรคล่องตัวมากขึ้น

 

ข้อใดเป็นการขับรถที่ถูกต้องทั้งกฎจราจรและมารยาทในการขับรถ

ก. การขับรถปาดหน้ารถคันอื่นอย่างกระชั้นชิด
ข. ขับรถช้าๆ ในช่องทางเดินรถทางขวา
ค. ขับรถโดยใช้ความเร็ว 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมง.ในกรณีที่ถนนว่าง

*. ง. หยุดรถให้คนข้ามถนนในบริเวณที่มีคนข้าม

 

ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ

ก. ขับรถด้วยความระมัดระวังขณะฝนตก.ถนนลื่น

*. ข. ขับรถด้วยความเร็วสูงในที่ที่มีการจราจรพลุกพล่าน

ค. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ง. ให้สัญญาณไฟเพื่อขอแซง

 

การเปลี่ยนช่องทางจราจร ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. เปิดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางได้เลย
ข. เปลี่ยนช่องทางโดยเร็วเพื่อหลบรถคันอื่น

*. ค. ดูกระจกมองข้าง.เปิดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางเมื่อเห็นว่าปลอดภัย

ง. เปลี่ยนช่องทางทันที เมื่อความเร็วเหมาะสม

 

ข้อใดผิด

ก. ห้ามแซงซ้ายในที่ห้ามแซงซ้าย
ข. ห้ามพูดโทรศัพท์ขณะขับรถ
ค. ห้ามหยุดหรือจอดรถคุยกันกลางถนน

*. ง. ห้ามหยุดรถให้คนข้ามทาง

 

สาเหตุอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด

*. ก. ผู้ขับขี่รถ

ข. สภาพถนน
ค .สภาพรถ
ง. สิ่งแวดล้อม

 

สาเหตุใดที่ทำให้การเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

ก. ขับรถชิดคันหน้า
ข. ขับรถแซงอย่างผิดกฎหมาย
ค. ขับรถตัดหน้าอย่ากระชั้นชิด

*. ง. ขับรถเร็วเกิดอัตราที่กำหนด

 

ข้อใดเป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ควรกระทำ

*. ก. ขับช้าชิดขวา

ข. ขับเร็วชิดขวา
ค. ขับช้าชิดซ้าย
ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อใดเป็นมารยาทที่ดีในการขับรถ

ก. ขับย้อนศรบนไหล่ทาง
ข. เบียดแซงคิวบริเวณคอสะพาน

*. ค. หยุดรถให้คนข้ามถนน

ง. เปลี่ยนเลนโดยไม่ให้สัญญาณไฟ

 

การจอดรถขวางหน้าประตูบ้านผู้อื่นโดยปลดเกียร์ว่างและไม่ดึงเบรกมือ

ก. ทำได้เพราะจอดบนถนนสาธารณะ

*. ข. ไม่ควรทำเพราะสร้างความยากลำบากให้ผู้อื่น

ค. ทำได้เพราะเจ้าของบ้านสามารถเข็นรถให้พ้นทางได้
ง. ไม่ควรทำเพราะรถอาจถูกเข็นไปชนกับวัตถุอื่นจนเสียหาย

 

ข้อใดเป็นมารยาทที่ไม่ดีในการขับรถยนต์

ก. หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย
ข. ก้มศีรษะให้เมื่อมีคนให้ทาง

*. ค. ขับรถแซงคันหน้าในระยะกระชั้นชิด

ง. ไม่เปิดไฟสูงเมื่อมีรถขับสวนทางมา

 

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

ก. คน
ข. คน รถ
ค. คน รถ ถนน

*. ง. คน รถ ถนน สิ่งแวดล้อม

 

ข้อใด ไม่ใช่การขับรถอย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

*. ก. เร่งเครื่องก่อนออกรถ

ข. ไม่ควรติดเครื่องยนต์ระหว่างจอดรถคอย
ค. ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสม
ง. ไม่บรรทุกของเกิดพิกัด

 

สาเหตุสำคัญที่ทำให้การขับรถในเวลากลางคืนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าในเวลากลางวันคือข้อใด

*. ก. ทัศนวิสัยในการมองเห็น

ข. สภาพร่างกายของผู้ขับขี่และสภาพรถไม่พร้อม
ค. คนขับหลับในเนื่องจากเหนื่อยล้า
ง. ขับรถในขณะมึนเมา

 

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. เมื่อมีรถวิ่งสวนมา ควรใช้ไฟต่ำ

*. ข. เมื่อวิ่งตามหลังรถคันหน้าสามารถเปิดไฟสูงได้ เพราะไม่มีผลต่อการขับขี่ของรถคันหน้า

ค. ช่วงเวลาเย็นใกล้มืด จะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติเพราะเป็นช่วงที่ตาต้องปรับสภาพจากกลางวันไปสู่กลางคืน
ง. การขับรถในเวลากลางคืนควรใช้ความเร็วให้น้อยกว่ากลางวัน

 

เมื่อมีปริมาณรถสะสมจำนวนมากบริเวณเชิงสะพานข้ามแยกที่จะต้องขับรถผ่านควรปฏิบัติอย่างไร

ก. บีบแตรขอทางเพื่อแทรกเข้าใกล้เชิงสะพาน
ข. เปิดไฟเลี้ยวขอแทรกเข้าใกล้เชิงสะพาน
ค. เปิดไฟสูงเพื่อขอแทรกเข้าใกล้เชิงสะพาน

*. ง. ขับไปต่อท้ายแถวรถที่ติดสะสมอยู่

 

ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่สามารถกระทำได้ในกรณีการใช้ไฟสูง

*. ก. ใช้ไฟสูงเพื่อส่องดูป้ายบอกทางหรือทางข้างหน้าเป็นครั้งคราว

ข. ใช้ไฟสูงขณะทีมีรถอยู่ข้างหน้า หรือมีรถสวนมา
ค. ไม่พอใจพฤติกรรมการขับรถของรถคันหน้าจึงใช้ไฟสูง.เพื่อให้คนขับรถคันหน้ารู้ตัว
ง. ใช้ไฟสูงเพื่อให้คนขับรถคันอื่นทราบว่า ต้องใช้ความเร็วสูง.โปรดอย่างขวางทาง

 

การจอดรถขวางทางคันอื่น ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ใส่เบรกมือไว้

*. ข. ปลดเกียร์ว่าง.ไม่ใช้เบรกมือ

ค. ใส่เกียร์เดินหน้า
ง. ใส่เกียร์ถอยหลัง

 

ข้อใดไร้จิตสำนึก.และอาจก่อให้เกิดอันตรายมากที่สุด

ก. ติดไฟสีน้ำเงินส่องสว่างบริเวณป้ายทะเบียนรถ
ข. เปิดเพลงเสียงดังแล้วเปิดกระจกรถ
ค. ถ่มน้ำลายออกนอกตัวรถ

*. ง. ขว้างกระป๋องเครื่องดื่มออกนอกตัวรถขณะรถแล่น

 

หากพบรถฉุกเฉินเปิดสัญญาณเสียงไซเรนกำลังวิ่งตามหลัง.ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. เปิดไฟฉุกเฉินและเร่งความเร็วทันที
ข. เปลี่ยนช่องจราจรไปทางด้านขวาทันที

*. ค. เปลี่ยนช่องจราจรไปทางด้านซ้ายทันทีเมื่อปลอดภัย

ง. เปิดไฟเลี้ยวขวาและขับรถต่อไป

 

ข้อใดต่อไปนี้เป็นการใช้สัญญาณแตรที่ถูกต้อง

*. ก. เตือนผู้อื่นให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากรถ

ข. ใช้เพื่อเร่งรถข้างหน้าให้ขับเร็วขึ้น
ค. ไล่คนเดินเท้าที่กำลังข้ามถนน
ง. ใช้เพื่อทักทายคนรู้จัก

 

จากรูป หากท่านกำลังขับขี่เข้าสู่บริเวณทางม้าลายท่านควรปฏิบัติอย่างไรก. ขับด้วยความเร็วเท่าเดิม

*. ข. ลดความเร็วลง

ค. บีบแตร
ง. เพิ่มความเร็ว

 

จากรูป รถคันสีแดงควรปฏิบัติอย่างไร

 

*. ก. รอจนกว่าคนเดินเท้าจะเดินผ่านไปแล้วจึงเลี้ยว

ข. โบกมือและตะโกนต่อว่าเพื่อเร่งให้ผู้คนเดินผ่านไป
ค. บีบแตรไล่เพื่อไม่ให้ผู้คนเดินผ่าน
ง. ขับเข้าไปใกล้คนเดินเท้าในระยะกระชั้นชิด

 

จากรูป รถคันสีเหลืองควรปฏิบัติอย่างไรก. ใช้สัญญาณแตรเพื่อให้รถคันอื่นหยุดให้ท่าน
ข. ขับออกไปทันที
ค. ค่อยๆ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าทีละน้อย

*. ง. เลี้ยวซ้ายแล้วกลับรถที่จุดกลับรถ

 

จากรูป เมื่อท่านต้องการที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอย ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

 

*. ก. หยุดรอ

ข. ใช้สัญญาณแตรไล่ผู้เดินเท้า
ค. ขับเข้าไปใกล้ผู้เดินเท้าในระยะกระชั้นชิด
ง. โบกมือไล่ผู้เดินเท้าให้รีบเดินข้ามถนน

 

จากรูป รถที่อยู่บริเวณทางม้าลาย ควรปฏิบัติอย่างไรก. ใช้สัญญาณแตรเพื่อไล่ผู้เดินเท้า
ข. ขับเข้าไปต่อท้ายรถคันหน้า
ค. ขับเข้าไปทับทางม้าลาย

*. ง. หยุดรถก่อนถึงทางม้าลาย

 

จากรูป เมื่อรถคันสีเหลืองต้องการที่จะขับตรงไป ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. บีบแตรอย่างต่อเนื่อง

*. ข. หยุดรอจนกว่ารถข้างหน้าจะผ่านไป

ค. เปิดไฟสูงค้าง
ง. พยายามขับมุดผ่านช่องว่าง

 

ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องในการขับขี่ออกจากซอยไปสู่ถนนใหญ่

ก. บีบแตรเพื่อขอทางจากรถคันอื่น
ข. ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟเลี้ยวก็ได้

*. ค. หยุดรอให้รถในทางหลักและคนเดินเท้าไปก่อน

ง. ขับออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลา

 

จากรูป ในขณะสัญญาณไฟเขียว หากท่านต้องการจะเลี้ยวขวา แต่ท่านได้ยินสัญญาณรถดับเพลิงมาทางขวามือของท่าน ท่านควร


ก. เปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อให้รถดับเพลิงรู้ว่าท่านจะไปก่อน
ข. เลี้ยวขวาไปก่อนรถดับเพลิงจะมาถึง
ค. เลี้ยวไปได้เลยโดยไม่ต้องสนใจรถดับเพลิง

*. ง. รอให้รถดับเพลิงไปก่อนแล้วจึงเลี้ยว

 

จากรูป ในขณะสัญญาณไฟเขียว หากท่านต้องการจะขับตรงไป แต่ท่านได้ยินสัญญาณรถพยาบาลมาทางขวามือของท่าน ท่านควร

 

*. ก. หยุดรอรถพยาบาลไปก่อน

ข. รีบๆ ขับผ่านไปจะได้ไม่ขวางทางรถพยาบาล
ค. ใช้สัญญาณแตรเพื่อเตือนรถพยาบาลให้รู้ว่าท่านจะไปก่อน
ง. ขับผ่านไปตามปกติ

 

หากท่านต้องการที่จะจอดรถดังรูป เพียงชั่วคราวท่านสามารถจอดได้หรือไม่

 

*. ก. จอดไม่ได้ทุกกรณี

ข. จอดได้หากท่านอยู่ในรถ
ค. จอดได้หากท่านเปิดไฟฉุกเฉิน
ง. จอดไม่ได้ ถ้าไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ดูแลรถ

 

เมื่อท่านได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนของรถฉุกเฉิน ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ทำเป็นไม่ได้ยิน
ข. ใช้สัญญาณแตรเพื่อเตือนผู้ขับขี่ท่านอื่น
ค. กระพริบไฟสูงเพื่อเตือนผู้ขับขี่ท่านอื่น

*. ง. พยายามเบี่ยงรถของท่านมิให้ขวางทางรถฉุกเฉิน

 

เมื่อรถที่กำลังทำการแซงเปิดไฟเลี้ยวเพื่อเข้าสู่ช่องจราจรของท่าน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ใช้สัญญาณแตรเตือน
ข. เร่งความเร็วขึ้น

*. ค. ลดความเร็วลง

ง. เปิดไฟสูงเตือน

 

จากสถานการณ์ดังรูป ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับไปจอดต่อท้ายให้ชิดกับรถคันหน้ามากที่สุด

*. ข. หยุดรถให้รถที่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาไปก่อน

ค. ให้สัญญาณแตรเสียงยาว
ง. ขับไปจอดต่อท้ายรถคันหน้าพร้อมกับเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน

 

การปฏิบัติในข้อใดถูกต้องตามหลักมารยาทในการขับรถ

ก. ขับรถด้วยความเร็วสูงและเปลี่ยนช่องจราจรบ่อย
ข. ขับรถตามหลังรถคันหน้าในระยะกระชั้นชิดเพื่อให้หลบทางให้
ค. ใช้สัญญาณแตรไล่คนข้ามถนน

*. ง. ให้สัญญาณไฟทุกครั้งที่เปลี่ยนช่องจราจร

 

หากเห็นคนพิการกำลังข้ามถนน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ลดความเร็วและกระพริบไฟสูงใส่คนพิการ

*. ข. หยุดรอให้คนพิการข้ามผ่านทางไปก่อน

ค. เร่งความเร็วและขับอ้อมไปทางด้านขวาของคนพิการ
ง. หยุดและให้สัญญาณแตรจนกว่าคนพิการข้ามจนพ้นทาง

 

ข้อใดต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง

ก. ไม่เปิดไฟสูงในกรณีที่ขับรถสวนทางกัน
ข. ให้สัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้าก่อนเลี้ยวรถ

*. ค. เร่งความเร็วเมื่อมีรถแซงมาขนาบข้าง

ง. ขับชิดซ้ายและให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเมื่อรถคันหลังให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาเพื่อต้องการแซง

 

ข้อใดคือมารยาทที่ดีในการจอดรถ

ก. จอดรถซ้อนคัน

*. ข. จอดโดยไม่กีดขวางผู้อื่นและไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร

ค. จอดรถขวางทางเข้า-ออก
ง. จอดบริเวณที่มีเครื่องหมายห้ามจอด

 

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ควรปฏิบัติ เมื่อมีรถคันหลังกำลังแซงรถของท่าน

ก. อยู่ในช่องจราจรของตัวเอง
ข. ขับด้วยความเร็วคงที่
ค. ลดความเร็วลง

*. ง. เร่งความเร็วเพื่อไม่ให้แซง

 

ข้อใดต่อไปนี้ทำให้สมาธิในการขับรถลดลง

ก. การคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า
ข. การล้างหน้าก่อนขับรถ

*. ค. โทรศัพท์ขณะขับรถ

ง. การมองทางข้างหน้าไกลๆ

 

รูปใดต่อไปนี้ เป็นการรัดเข็มขัดนิรภัยที่ไม่ถูกต้อง

 

*. ก. รูปที่ 2. และ 3.

ข. รูปที่ 2. เท่านั้น
ค. รูปที่ 3. เท่านั้น
ง. รูปที่ 1. 2. และ 3.

 

ผู้ขับขี่ที่ดีควรมีความพร้อมอย่างไร

ก. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง
ข. ทุกข้อที่กล่าวจะเป็นตัวเลือกที่ถูกทั้งหมด
ค. มีสภาพร่างกายจิตใจที่พร้อม

*. ง. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

พฤติกรรมใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรกระทำ

ก. ทุกข้อที่กล่าวจะเป็นตัวเลือกที่ถูกทั้งหมด

*. ข. เปิดไฟสูงขณะรถสวนกัน

ค. เปิดไฟสูงเพื่อไล่รถคันหน้า
ง. เปิดไฟสูงขณะขับรถตามหลังรถคันอื่น

 

ข้อใดเป็นการขับรถที่ถูกต้องทั้งกฎจราจรและมารยาทในการขับรถ

ก. ขับรถโดยใช้ความเร็ว 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมง.ในกรณีที่ถนนว่าง
ข. การขับรถปาดหน้ารถคันอื่นอย่างกระชั้นชิด

*. ค. หยุดรถให้คนข้ามถนนในบริเวณที่มีคนข้าม

ง. ขับรถช้าๆ ในช่องทางเดินรถทางขวา

 

ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ

ก. ขับรถด้วยความระมัดระวังขณะฝนตก.ถนนลื่น
ข. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ค. ให้สัญญาณไฟเพื่อขอแซง

*. ง. ขับรถด้วยความเร็วสูงในที่ที่มีการจราจรพลุกพล่าน

 

การเปลี่ยนช่องทางจราจร ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. เปลี่ยนช่องทางทันที เมื่อความเร็วเหมาะสม
ข. เปิดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางได้เลย
ค. เปลี่ยนช่องทางโดยเร็วเพื่อหลบรถคันอื่น

*. ง. ดูกระจกมองข้าง.เปิดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางเมื่อเห็นว่าปลอดภัย

 

การใช้ไฟสูงหรือไฟขอทาง.เพื่อไล่รถคันหน้าแสดงว่าผู้ขับขี่ขาดสิ่งใด

*. ก. มารยาทในการขับขี่

ข. เทคนิคการขับขี่ที่ดี
ค. จิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย
ง. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

 

สาเหตุใดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

ก. แซงในที่ห้ามแซง
ข. ขับรถจี้ท้ายรถคันหน้า

*. ค. ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

ง. ขับรถตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด

 

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

*. ก. รถทุกคัน ต้องวิ่งตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด

ข. รถวิ่งเร็วต้องเปิดไฟสูงตลอดเวลาเพื่อให้มองเห็นทาง
ค. รถเก่า แรงน้อย ต้องหลบซ้าย
ง. รถใหม่ราคาแพง.ต้องวิ่งขวา

 

ผู้ขับรถที่ดีควรมีคุณสมบัติ อย่างไร

ก. ความอดทนอดกลั้น
ข. การให้อภัยผู้อื่น มองโลกในแง่ดี
ค. ความรับผิดชอบ

*. ง. ถูกทุกข้อ

 

อุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่เกิดจากอะไร

ก. รถ

*. ข. ผู้ขับขี่

ค. ถนน
ง. สิ่งแวดล้อม

 

เมื่อขับรถในช่องจราจรขวาสุด และมีรถด้านหลังขับขึ้นมาด้วยความเร็วสูง.ท่านควรทำอย่างไร

*. ก. ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย และเปลี่ยนไปยังช่องจราจรด้านซ้าย เพื่อให้รถที่มีความเร็วสูงกว่ารถของท่านแซงขึ้นไปอย่างปลอดภัย

ข. เร่งความเร็วหนีรถด้านหลัง.พยายามขับทิ้งระยะให้ห่างจากรถคันหลัง
ค. ขับด้วยความเร็วเดิม เพื่อให้รถด้านหลังเปลี่ยนช่องจราจรไปทางซ้าย
ง. ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย หักหลบไปยังช่องจราจรซ้าย เร่งความเร็วแข่งกับรถในช่องจราจรขวา