ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ เกี่ยวกับ กฎหมายการจราจร พ.ร.บ. จราจรทางบก ข้อบังคับทางกฏหมายในการใช้ถนน การขับรถ การควบคุมรถ ปฏิบัติตามสัญญญาณไฟจราจร หรือปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่จราจร เป็นข้อกฏหมายที่ต้องปฏิบัติตาม

 

ตัวอย่างข้อสอบหมวด กฎหมายการจราจร พ.ร.บ. จราจรทางบก

 บริเวณใดห้ามแซง

ก. ทางตรง
ข. ทางที่ปลอดภัย
ค. ทางโล่ง

* ง. ทางโค้งรัศมีแคบ

 

สัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ทำเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างไร

ก. จอดรถในช่องเดินรถนั้น
ข. หยุดและจอดรถในช่องเดินรถนั้น

* ค. ขับรถในช่องเดินรถนั้น

ง. หยุดรถในช่องเดินรถนั้น

 

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไร

* ก. ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรหรือกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ข. เมื่อพบป้ายเตือนทางร่วมทางแยกให้ขับรถด้วยความเร็วปกติ
ค. หากไม่มีสัญญาณไฟจราจร ให้รถคันที่ใหญ่กว่าผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อน
ง. เมื่อพบป้ายเตือนสัญญาณไฟบริเวณทางร่วมทางแยกให้ขับรถไปตามปกติ

 

ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวรถต้องปฏิบัติอย่างไร

* ก. ชะลอรถและเปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร

ข. เปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยว 20 เมตร
ค. หยุดรถเพื่อเตรียมตัวเลี้ยว
ง. เร่งความเร็วก่อนเลี้ยว

 

การหยุดรถบริเวณทางแยกผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. หยุดทับเส้นแนวหยุด

* ข. หยุดหลังเส้นแนวหยุด

ค. หยุดเลยเส้นแนวหยุด
ง. หยุดเลยป้ายหยุด

 

การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตร

ก. ห่างไม่เกิน 35 เซนติเมตร
ข. ห่างไม่เกิน 30 เซนติเมตร

* ค. ห่างไม่เกิน 25 เซนติเมตร

ง. ห่างไม่เกิน 40 เซนติเมตร

 

การขับรถแซงรถคันหน้าต้องแซงด้านขวามือ ยกเว้นกรณีใดที่สามารถแซงด้านซ้ายมือได้

* ก. เมื่อรถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา หรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา

ข. แซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายในทางเดินรถช่องทางเดียว
ค. แซงรถคันอื่นในช่องทางขวาของรถที่ถูกแซง
ง. แซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายขณะรถวิ่งบนสะพาน

 

รถในข้อใดที่สามารถนำมาใช้ในทางได้

ก. รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของทางราชการกำหนด

* ข. รถที่จดทะเบียนและเสียภาษีแล้ว

ค. รถที่ขาดต่อภาษี
ง. รถที่แจ้งเลิกใช้ตลอดไป

 

รถในข้อใด ห้ามนำมาใช้ในทาง

* ก. รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง

ข. รถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของทางราชการกำหนด
ค. รถที่จดทะเบียนและเสียภาษีแล้ว
ง. รถที่อุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วน

 

เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่า มือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านไหนของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถก. ด้านหลัง

* ข. ด้านหน้าและด้านหลัง

ค. ด้านหน้า
ง. ด้านข้างและด้านหลัง

 

เขตปลอดภัย หมายความว่าอย่างไร

ก. พื้นที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้ผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยขับต่อไปได้
ข. เขตที่ผู้ขับขี่สามารถนำรถผ่านเข้าไปได้

* ค. พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลาสำหรับ ให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงจากรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป

ง. เขตที่คนเดินเท้าสามารถข้ามทางได้โดยไม่ต้องหยุดรอ

 

ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. แซงเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้

*. ข. ให้ขับรถชิดด้านซ้าย

ค. ในทางที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าไม่ต้องหยุดรอให้รถที่สวนมาผ่านไปได้
ง. ในทางแคบที่ไม่อาจสวนกันได้ ผู้ขับรถคันที่เล็กกว่า ต้องหยุดชิดด้านซ้ายให้รถคันที่ใหญ่กว่าไปก่อน

 

รถในข้อใดที่สามารถนำมาใช้ในทางเดินรถได้

ก. รถที่มีเสียงดังกว่าเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
ข. รถที่มีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ
ค. รถที่มีล้อไม่ใช่ยาง

* ง. รถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 80 เดซิเบล

 

เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านไหนของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถก. ด้านข้าง
ข. ด้านหน้าและด้านหลัง
* ค. ด้านหลัง
ง. ด้านหน้า

 

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง.ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

*. ก. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง

ข. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
ค. จอดรถด้วยความระมัดระวัง
ง. เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถนั้นไปโดยเร็ว

 

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลือง.ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

* ก. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง

ข. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรจึงขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. จอดรถ
ง. เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถนั้นไปโดยเร็ว

 

ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นขณะที่มีหมอก.ฝุ่น ฝน หรือควัน จนไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ เท่าใด

*. ก. 60 เมตร

ข.90 เมตร
ค. 70 เมตร
ง. 80 เมตร

 

การให้สัญญาณด้วยแขน โดยผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกตัวรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลาย ครั้ง.หมายถึงผู้ขับขี่นั้นต้องการอะไรก. หยุดรถ
ข. เลี้ยวขวา

*. ค. จะลดความเร็วของรถ

ง. จอดรถ

 

ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าไร

*. ก. ในระยะที่จะสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อมีความจำเป็น

ข. ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ค. ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
ง. ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

 

ผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวซ้ายต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายก่อนถึงทางเลี้ยวกี่เมตร

ก. ไม่น้อยกว่า 15 เมตร
ข. ไม่น้อยกว่า 20 เมตร
ค. ไม่น้อยกว่า 25 เมตร

*. ง. ไม่น้อยกว่า 30 เมตร

 

ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้าหรือไฟท้ายรถ ให้รถคันอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าเท่าใด

*. ก. 150 เมตร

ข. 100 เมตร
ค. 60 เมตร
ง. 120 เมตร

 

ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้าย ยกเว้นกรณีใดสามารถเดินรถทางขวาหรือ ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถได้

ก. ไม่มีรถสวนทางมา
ข. ทางเดินรถกว้างมาก

*. ค. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง

ง. ทางเดินรถมีน้ำท่วมขัง

 

รถที่มีความเร็วช้า ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ขับรถได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
ข. ขับรถชิดขอบด้านขวา
ค. ขับรถที่บริเวณไหล่ทาง

*. ง. ขับรถชิดขอบด้านซ้าย

 

บริเวณใดห้ามขับรถแซงรถคันอื่น

*. ก. ทางโค้งรัศมีแคบ

ข. ในกรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
ค. 150 เมตร จากทางร่วมทางแยก
ง. แซงด้านซ้ายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา

 

เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย "เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด" ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ก. ลดความเร็วของรถลงและเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที
ข. หยุดรอจนกว่าจะได้รับสัญญาณไฟเขียวจึงเลี้ยวซ้ายไปได้

*. ค. หยุดรอให้คนข้ามถนนและรถที่มาจากทางด้านขวามือขับผ่านไปก่อนแล้วจึงเลี้ยวซ้ายผ่านไป

ง. เลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที

 

บริเวณใดสามารถกลับรถได้

ก. ทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามกลับรถ
ข. บริเวณบนสะพาน

*. ค. ระยะ 150 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน

ง. เขตปลอดภัย

 

ผู้ใดไม่มีหน้าที่ให้สัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก.พ.ศ.2522

ก. ผู้ขับขี่รถยนต์
ข. พนักงานจราจร
ค. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

*. ง. คนเดินเท้า

 

บริเวณใดแซงได้

ก. ทางร่วมทางแยก
ข. สะพานเดินรถทางเดียว
ค. ทางโค้งรัศมีแคบ

*. ง. บนพื้นทางที่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้

 

เมื่อจะเปลี่ยนช่องทางหรือแซงรถทุกครั้งต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. รีบเปลี่ยนช่องทางโดยเร็ว

*. ข. ต้องให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณแตร

ค. แซงขึ้นหน้าแล้วเหยียบเบรกทันที
ง. รีบเร่งเครื่องแซงโดยเร็ว

 

บริเวณใดจอดรถได้

ก. ที่มีป้ายห้ามหยุดรถ
ข. ในอุโมงค์
ค. ทางร่วมทางแยก

*. ง. ลานจอดรถในห้างสรรพสินค้า

 

การขับรถตามข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง

ก. ขับรถลักษณะผิดปกติวิสัย
ข. แซงรถในอุโมงค์
ค. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

*. ง. ขับรถเร็วไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

 

ก่อนเลี้ยวรถต้องเข้าช่องทางที่จะเลี้ยวและเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวรถไม่น้อยกว่ากี่เมตร

ก. 3 เมตร

*. ข. 30 เมตร

ค. 10 เมตร
ง. 15 เมตร

 

เมื่อถึงทางรถไฟและมีรถไฟกำลังแล่นผ่าน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

*. ก. หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร

ข. ขับรถผ่านไปโดยเร็ว
ค. ให้เสียงสัญญาณแตรเตือนและขับผ่านไปได้
ง. หยุดรอสัญญาณไฟและเปิดไฟฉุกเฉิน

 

บริเวณใดใช้สัญญาณเสียงแตรได้

ก. โรงเรียน
ข. สถานที่ราชการ

*. ค. สวนสาธารณะ

ง. โรงพยาบาล

 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่หลบหนีจะมีผลอย่างไร

ก. ไม่มีผล เพราะไม่ใช่ฝ่ายผิด

*. ข. ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิด

ค. มีผลให้เป็นฝ่ายถูก
ง. จะได้รับการกันไว้เป็นพยาน

 

สัญญาณเสียงแตรใช้ได้เมื่อใด

ก. ใช้ได้เมื่อรถคันหน้าขับช้า
ข. ใช้ได้ตามสะดวก
ค. ใช้ตลอดเวลา

*. ง. ใช้ได้เมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

 

ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามข้อใดไม่ถูกต้อง

 

ก. ลดความเร็วเมื่อถึงวงเวียน
ข. ลดความเร็วเมื่อถึงที่คับขัน

*. ค. จอดรถบริเวณทางร่วมทางแยก

ง. ลดความเร็วเมื่อเห็นคนกำลังข้ามทาง

 

ขณะขับขี่รถต้องเว้นระยะห่างรถคันหน้าเท่าใด

*. ก. ในระยะที่ปลอดภัย

ข. 13 เมตร
ค. 50 เมตร
ง. 3 ช่วงตัวรถ

 

ผู้ขับรถที่ดื่มสุราเมื่อวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจจะต้องไม่เกินเท่าใด

ก. ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
ข. ไม่เกิน 70 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น

*. ค. ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น

ง. ไม่เกิน 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น

 

ขณะขับรถตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษอย่างไร

ก. จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง.50,000 บาท

*. ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง.20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ค. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ง. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 

นอกเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ต้องขับรถด้วยความเร็วเท่าไร

ก. ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

*. ง. ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

ในการให้สัญญาณไฟเลี้ยว จะต้องให้ผู้ขับรถคันอื่นเห็นได้ในระยะเท่าไร

ก. ไม่น้อยกว่า 10 เมตร
ข. ไม่น้อยกว่า 15 เมตร

*. ค. ไม่น้อยกว่า 60 เมตร

ง. ไม่น้อยกว่า 30 เมตร

 

ผู้ขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถจะต้องให้สัญญาณมืออย่างไร

ก. ให้สัญญาณมือด้วยมือซ้ายเท่านั้น
ข. ให้สัญญาณมือได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา
ค. ไม่ต้องให้สัญญาณมือใด ๆ ทั้งสิ้น

*. ง. ให้สัญญาณมือด้วยมือขวาเท่านั้น

 

ในการบรรทุกสิ่งของ.ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. บรรทุกได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ 1 เมตร

*. ข. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหลังไม่เกิน 2.50 เมตร

ค. บรรทุกสูงโดยวัดจากสิ่งของที่บรรทุกได้เกิน 5 เมตร
ง. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหน้าไม่เกิน 2.50 เมตร

 

บริเวณทางร่วมทางแยกและมีเครื่องหมายห้ามกลับรถแต่เจ้าพนักงานจราจรอนุญาตให้กลับรถได้ผู้ขับขี่ ต้องปฏิบัติอย่างไร

*. ก. กลับรถได้

ข. กลับรถได้ถ้าไม่มีเครื่องหมายห้ามกลับรถ
ค. กลับรถไม่ได้
ง. กลับรถได้ถ้าไม่ใช่ทางร่วมทางแยก

 

ผู้ขับขี่ต้องการกลับรถต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ขับรถช่องทางไหนก็ได้

*. ข. ดูป้ายจราจรที่อนุญาตให้กลับรถและเข้าช่องทางให้ถูกต้อง

ค. เข้าช่องทางที่มีลุกศรบนพื้นถนนให้ตรงไป
ง. กลับรถที่บริเวณเส้นทะแยงเหลือง

 

ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง

*. ก. รถจักรยานยนต์ต้องขับในช่องเดินรถด้านซ้ายสุด

ข. รถบรรทุกคนโดยสารต้องขับในช่องเดินรถด้านขวาสุด
ค. รถบรรทุกสิ่งของต้องขับในช่องเดินรถด้านขวาสุด
ง. การเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางด้านขวาหรือซ้ายไม่ต้องดูกระจกด้านซ้ายหรือขวา

 

ในช่องทางเดินรถตั้งแต่สองช่องทางขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.ต้องขับรถชิดด้านขวาสุด

*. ข.ต้องขับรถชิดด้านซ้ายสุด

ค.ต้องขับรถคล่อมเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ
ง.ต้องขับรถอยู่ในช่องทางที่ให้ขับตรงไป

 

ผู้ใดได้รับยกเว้นไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักรยานยนต์

*. ก. ภิกษุ สามเณร

ข. คนโดยสาร
ค. เด็ก
ง. คนขับรถ

 

ในเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ต้องขับรถด้วยความเร็วเท่าไร

ก. ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

*. ข. ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ค. ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

ข้อใดเปิดไฟฉุกเฉินได้ถูกต้อง

*. ก. รถเสียหรือรถเกิดอุบัติเหตุ

ข. เปิดได้ตลอดเวลา
ค. มีหมอก
ง. ผ่านทางแยก

 

การลากจูงรถที่ไม่สามารถใช้พวงมาลัยหรือเบรกได้ควรทำอย่างไร

ก. ใช้คนดันไป
ข. ใช้รถดันไป
ค. ใช้สายพ่วงลากจูงไป

*. ง. ใช้วิธีการยกหน้าหรือยกท้ายลากไป