1. ดับเบิ้ลคลิกไอคอนเครื่องมือนี้ใน Toolbox
2. ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา ให้กำหนดค่าตามต้องการ
- Fidelity ความละเอียดในการลากเมาส์ โดยเฉพาะการวาดเส้นโค้ง
- Smoothness ความราบเรียบของเส้น
- Fill New Pencil Strokes กรณีที่คลิกติ๊กถูกคำสั่งนี้ เมื่อวาดเส้น ก็จะมีการระบายสีลงไปด้วย ค่า ปกติจะไม่ระบาย เลือกค่านี้ดีกว่า
- Keep Selected หลังวาดเส้นเสร็จแล้ว ให้ภาพถูกเลือกโดยอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการแก้ไข
- Edit Selected Paths ไว้สำหรับกำหนดขอบเขตการเลือกภาพที่วาด