1. วาดภาพสี่เหลี่ยมดังตัวอย่าง
2. คลิกเครื่องมือ Type Tool
3. คลิกเลือกแบบตัวหนังสือ เช่น Times New Roman จะพิมพ์ภาษาไทยก็ต้องเลือกชื่อที่มี UPC ต่อท้าย
4. คลิกเลือกลักษณะตัวหนา (Bold) ตัวเอียง(Italic) ตัวปกติ (Regular)
5. คลิกเลือกขนาดของตัวหนังสือ เช่น 30
6. คลิกเลือกความหนาของเส้นขอบตัวหนังสือ ตัวหนังสือขนาดเล็ก ก็เลือกความหนาน้อยๆ
7. คลิกที่พื้นที่ทำงาน แล้วพิมพ์ข้อความลงไป
8. เสร็จแล้วคลิกเครื่องมือสำหรับเลือก และคลิกที่ว่างๆ เป็นการสิ้นสุดการใช้งาน