1. วาดวงกลมและภาพสี่เหลี่ยมดังตัวอย่าง
2. คลิกเครื่องมือสำหรับเลือก แล้วเลือกทั้งสองภาพ
3. คลิกเครื่องมือ Blend Tool
4. คลิกภาพสี่เหลี่ยมก่อน แล้วจึงคลิกภาพวงกลม เพื่อผสมเข้าด้วยกัน

5. การแก้ไขภาพที่ได้ คลิกเลือกภาพที่ผสมเข้าด้วยกันก่อน แล้วคลิกเมนู Object>>Blend>>Blend Options ...
6. จะปรากฏกรอบข้อความขึ้นมา ให้กำหนดค่าต่างๆ ตามต้องการ
- Smooth Color ผสมภาพแบบไล่สีระหว่างสีของทั้ง 2 ภาพ
- Specified Step ผสมกันโดยกำหนดจำนวนเสต็บในการผสมกันได้
- Specified Distant ผสมกันโดยกำหนดระยะห่างระหว่างแต่ละเสต็ปได้
7. อาจคลิกติ๊กถูก Preview เพื่อดูผลงานก่อน
8. กำหนดค่าเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK
9. ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการ Blend ให้เลือกภาพก่อน แล้วคลิกคำสั่ง Object>>Blend>>Release

10. ถ้าต้องการเปลี่ยนสีภาพใดๆ เช่นต้องการเปลี่ยนสีภาพวงกลมเป็นสีอื่น ก็คลิกเครื่องมือ Direct Selection Tool หรือ Magic Wand Tool แล้วคลิกเลือกภาพวงกลม
11. คลิกเลือกสีระบายภายในภาพตามต้องการ