พิมพ์ข้อความด้วย Vertical Type Tool ใน Illustrator CS
1. วาดภาพสี่เหลี่ยม ระบายสีตามต้องการ
2. คลิกเครื่องมือ Vertical Type Tool
3. คลิกเลือกตัวหนังสือแบบ Times New Roman ขนาด 27 pt ตัวหนา Bold
4. คลิกที่พื้นที่ทำงานแต่ห้ามคลิกโดนภาพสี่เหลี่ยม แล้วพิมพ์ CS2 ดังตัวอย่าง
5. คลิกเครื่องมือสำหรับเลือก แล้วย้ายตำแหน่งไว้ดังตัวอย่าง
6. เปลี่ยนแปลงค่า Opacity โดยคลิกและพิมพ์ 50 แล้วกด Enter
7. ก็จะได้ตัวอักษรที่ดูโปร่งใสดังภาพ