1. คลิกเครื่องมือ Pen Tool วาดเส้นโค้งในแนวตั้งดังตัวอย่าง
2. คลิกเครื่องมือ Type on a Path Tool เลือกขนาดแบบตัวหนังสือตามต้องการ
3. คลิกที่เส้นโค้งที่ได้วาดไว้
4. พิมพ์ข้อความลงไป ขณะพิมพ์ถ้าตัวหนังสือมีขนาดใหญ่เกินไป ก็ลบออก เลือกขนาดที่เล็กลง แล้วก็พิมพ์ใหม่

5. ข้อความที่ได้ ให้ใช้เครื่องมือ Rotate Tool หมุนให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ
6. อาจวาดภาพอื่นๆ ประกอบ ตกแต่งให้สวยงาม