บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ทำข้อความอธิบายบนภาพ ทำแบนเนอร์ด้วย PhotoScape

การใช้ภาพในอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ ใน Facebook หรือทำภาพสินค้า ทำแบนเนอร์ ฯลฯ ภาพที่ใช้อาจจะไม่สื่อความหมายอย่างที่ตั้งใจ การทำข้อความ พิมพ์ข้อความเพื่ออธิบายภาพ บอกรายละเอียดเกี่ยวกับภาพ จึงเป็นเรื่องจำเป็น หากเป็นภาพสินค้า ก็จะช่วยสื่อสารได้ดีมากยิ่งขึ้น มีรายละเอียดมากพอ ลูกค้าไม่เสียเวลาถาม พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ต้องเสียเวลาให้ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม..